Кредитна спілка «Йван»

Режим робочого часу:
Робочі дні: понеділок – п’ятниця
Робочі години: з 8:00 до 17:00
Години перерви: з 12:00 до 13:00
Вихідні дні: субота - неділя
Головна
Історія
Контакти

Умови надання фінансових послуг

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Отримання фінансової послуги не пов'язано з необхідністю отримання Споживачем посередницьких послуг. Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні.

Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

- умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

- умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593 Цивільного кодексу України.

- поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

Вимоги до осіб, які надають супровідні послуги, необхідність отримання яких може бути пов'язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов'язано з необхідністю отримання споживачем супровідних послуг третіх осіб.

Щодо наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг та строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору.

У договорі про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Клієнт – споживач має право на відмову від договору про споживчий кредит протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення такого договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитодавцю повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо клієнт – споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Відмова від цього Договору є підставою для припинення договору з Кредитодавцем щодо забезпечення виконання зобов’язання клієнта - споживача перед Кредитодавцем за цим Договором, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором Протягом семи календарних днів з дати подання кредитній спілці письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит клієнт – споживач має повернути кредитній спілці грошові кошти, одержані згідно з таким договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою у договорі про споживчий кредит. В такому разі повернення клієнтом – споживачем грошових коштів, одержаних згідно з цим Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим Договором, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію клієнту – споживачу права на відмову від цього Договору.

Клієнт – споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від цього Договору.

У договорах про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки

Клієнт має право відмовитися від внесення Внеску протягом 14 календарних днів з дати підписання цього Договору шляхом надання кредитній спілці відповідного письмово повідомлення.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій.

Договір про споживчий кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, може бути розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформляється додатковим договором до цього Договору. Такий договір також може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законом. У разі розірвання такого договору споживач зобов’язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання такого договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання такого договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення.

Дія такого договору припиняється після закінчення його строку, у разі повного виконання сторонами умов такого договору, проведеного належним чином, у випадку дострокового розірвання такого договору в порядку, визначеному у попередньому абзаці.

Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, а кредитна спілка зобов’язана прийняти від споживача платежі у разі дострокового повернення кредиту без встановлення споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням кредиту. При цьому, споживач зобов'язаний повідомити кредитну спілку про намір дострокового повернення кредиту шляхом надання відповідної письмової заяви та у разі дострокового повернення кредиту сплатити кредитній спілці проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитом.

Договір залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу може бути достроково розірваний споживачем будь-який час. В такому разі кредитна спілка в день отримання відповідного письмового повідомлення, повертає cпоживачу внесок (вклад) та виплачує нараховані, але не сплачені, проценти за фактичний строк користування внеском виходячи з вказаної у цього договорі процентної ставки.

Договір залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок може бути достроково розірваний споживачем за умови письмового попередження про це кредитної спілки. В такому випадку кредитна спілка протягом 30 днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає споживачу внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних споживачу процентів в порядку, визначеному таким договором. При цьому у випадку дострокового розірвання такого договору з ініціативи споживача кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а різниця між нарахованими процентами і фактично сплаченими процентами на підставі здійсненого кредитною спілкою перерахунку повертається кредитній спілці споживачем в день повернення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Дія договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок припиняється після закінчення строку такого договору, надходження до кредитної спілки письмової вимоги від споживача про повернення суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і нарахованих, але несплачених процентів, у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії такого договору, у випадку дострокового розірвання цього Договору, на підставах передбачених цим договором, у зв’язку з відмовою споживача від внесення внеску (вкладу) у порядку визначеному цим договором.

Щодо порядку внесення змін та доповнень до договору, а також, неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Згідно договору про споживчий кредит, про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту плата за користування кредитом (проценти) є фіксованою, і не може бути збільшена без письмової згоди споживача.

Зміни до цього договору, можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін, які оформляються додатковим договором до цього договору.

Кредитна спілка надає клієнту – споживачу пропозиції про зміну істотних умов такого договору шляхом направлення клієнту – споживачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату його відправлення, або вручає таке повідомлення клієнту – споживачу особисто під розпис за 30 календарних днів до бажаної дати впровадження відповідних змін до такого договору. Клієнт – споживач зобов’язаний впродовж 10 календарних днів прийняти надану пропозицію та підписати додатковий договір або відхилити її, надавши необхідні обґрунтування. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни умов такого договору, спір вирішується у судовому порядку.

У договір залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу зміни та доповнення вносяться шляхом підписання сторонами додаткового договору в письмовій формі. Умови такого договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою кредитної спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов такого договору. В такому випадку кредитна спілка надсилає споживачу письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до такого договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами такого договору, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до такого договору протягом одного місяця з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання сторонами додаткового договору. Якщо споживач протягом одного місяця з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32 дня після одержання споживачем вищезазначеного листа такий договір розривається, споживачу повертається внесок (вклад) на депозитний рахунок члена кредитної спілки та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, яка діяла згідно відповідного договору на день надсилання письмової пропозиції за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

У договір залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зміни та доповнення вносяться шляхом підписання сторонами додаткового договору в письмовій формі. Умови такого договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою кредитної спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов такого договору. В такому випадку кредитна спілка надсилає споживачу письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до такого договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо споживач погоджується з новими умовами такого договору, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до такого договору протягом 30 календарних днів з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання сторонами додаткового договору. Якщо споживач протягом 30 календарних днів з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 31 календарного дня після одержання споживачем вищезазначеного листа такий договір розривається, споживачу повертається внесок (вклад) на депозитний рахунок члена кредитної спілки та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, яка діяла згідно відповідного договору на день надсилання письмової пропозиції за фактичний строк користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.


Перелік різновидів споживчих кредитів

завантажити для перегляду у форматі PDF: Перелік різновидів споживчих кредитів


Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

Договір про споживчий кредит може бути розірваний тільки за взаємною згодою Споживача та Кредитної спілки «Йван», яка оформляється додатковим договором до такого Договору. Договір про споживчий кредит може бути розірвано за рішенням суду на вимогу Споживача або Кредитної спілки «Йван» у випадках, встановлених законом. У разі розірвання договору Споживач зобов’язаний повернути всю суму споживчого кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання Договору про споживчий кредит або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору про споживчий кредит та сплатити проценти за весь строк фактичного користування Споживчим кредитом до моменту його повернення.

Споживач:

1)Має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення Договору про споживчий кредит відмовитися від такого Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів (далі – строк відмови), за умови надання Кредитній спілці «Йван» повідомлення у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) до закінчення строку відмови. Якщо Споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Споживач зобов’язаний протягом семи календарних днів з дати подання Кредитній спілці «Йван» письмового повідомлення про відмову від Договору про споживчий кредит з дотриманням зазначених вище вимог повернути Кредитній спілці «Йван» грошові кошти, одержані згідно з таким Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в такому Договорі. В такому разі повернення Споживачем грошових коштів, одержаних згідно з таким Договором, та сплата процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором про споживчий кредит, не є платежами, відшкодуваннями, штрафними санкціями за реалізацію Споживачем права на відмову від такого Договору. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від Договору про споживчий кредит.

2) має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів,

3) зобов’язаний сплатити Кредитній спілці «Йван» проценти за користування споживчим кредитом, за період фактичного користування споживчим кредитом.

Кредитна спілка «Йван»:

- зобов’язана прийняти від Споживача платежі у разі дострокового повернення споживчого кредиту без встановлення Споживачу будь-якої плати, пов'язаної з достроковим поверненням споживчого кредиту,

- має право вимагати дострокового повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, та сплати процентів за весь фактичний строк користування споживчим кредитом у випадку наявності хоча б однієї із зазначених обставин:

а) затримання сплати Споживачем частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом на придбання житла (нерухомого майна) щонайменше – на три календарні місяці;

б) у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставин, за які Кредитна спілка не несе відповідальності, якщо Споживач не надасть рівноцінну заміну забезпечення;

В такому разі повернення споживчого кредиту може бути здійснено Споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, на придбання житла (нерухомого майна) – шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від Кредитної спілки. Якщо протягом цього періоду Споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитної спілки «Йван» втрачає чинність.


Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту:

Споживач має право звернутись до Кредитної спілки «Йван» зі скаргою за адресою кредитної спілки: поштовий індекс 90400, Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Чехова, будинок 16/2;

У разі звернення Споживача до Кредитної спілки «Йван» із зверненням (скаргою), голова правління кредитної спілки має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства. Також, таке звернення (скарга) має бути розглянуто ревізійною комісією кредитної спілки на найближчому після його (її) надходження засіданні з подальшим поданням висновків на розгляд компетентних органів кредитної спілки або надання письмової відповіді споживачу безпосередньо протягом місяця;

Споживач має право звернутись із зверненням (скаргою) (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадових осіб, зокрема, до Національного банку України за адресою: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. Посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку bank.gov.ua/ua/consumer-protection.


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинне з 05 жовтня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинне з 05 жовтня 2022 року


Примірний договір про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати), чинний з 05 жовтня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати), чинний з 05 жовтня 2022 року


Примірний договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 05 жовтня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 05 жовтня 2022 року


Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 05 жовтня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 05 жовтня 2022 року


Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 05 жовтня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 05 жовтня 2022 року


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинне з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинне з 10 січня 2022 року


Примірний договір про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати), чинний з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про споживчий кредит мікрокредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати), чинний з 10 січня 2022 року


Примірний договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 10 січня 2022 року


Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 10 січня 2022 року


Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 10 січня 2022 року


Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 10 січня 2022 року


Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 10 січня 2022 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 10 січня 2022 року


Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 01 вересня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 01 вересня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 14 липня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 13 травня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 01 січня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 01 січня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 01 січня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 01 січня 2021 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 12 червня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 12 червня 2020

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 14 лютого 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 14 лютого 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 14 лютого 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 14 лютого 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 14 лютого 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 14 лютого 2020

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 20 січня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 20 січня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 20 січня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 20 січня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 20 січня 2020 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 20 січня 2020

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 23 серпня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 03 липня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, чинний з 03 липня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, чинний з 03 липня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, чинний з 03 липня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Примірний Договір про споживчий кредит про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 03 липня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 03 липня 2017 року (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)


Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція), чинні з 12 червня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 12 червня 2017 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 12 червня 2017 року (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)


ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван» (нова редакція) від 10.02.2017р.

завантажити для перегляду у форматі PDF: ПОЛОЖЕННЯ про фінансові послуги Кредитної спілки «Йван»

Річні процентні ставки, чинні з 10.02.2017 р.

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки

Річні процентні ставки, чинні з 04.04.2017 р.

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки


Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 29 березня 2019 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 29 березня 2019 року (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)


Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, чинні з 24 квітня 2019 року

завантажити для перегляду у форматі PDF: Річні процентні ставки за видами внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки, чинні з 24 квітня 2019 року (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)

завантажити для перегляду у форматі PDF: Процентні ставки за видами умов надання кредитів членам кредитної спілки (наявні та можливі схеми споживчого кредитування)